NewWays Brabant

NewWays Brabant is een samenwerkingsverband waarin verschillende verladers en logistiek dienstverleners uit Brabant als community samenwerken om synchromodale diensten te ontwikkelen. De deelnemende verladers willen afhankelijk van volumes, service en levertijden de modaliteiten weg, spoor, binnenvaart en shortsea optimaal inzetten. Het is een marktgedreven initiatief, met als kern een community van Brabantse verladers waaronder Bolsius, FujiFilm, Greif, Lamb Weston / Meijer, Perfetti van Melle, Ricoh, Samsung, SABIC en Wuppermann. Ook verschillende logistiek dienstverleners zijn betrokken bij Newways Brabant, zoals Mepavex en Versteijnen Transport.

NewWays Brabant is als community voortgekomen uit het landelijke programma Lean and Green Synchromodaal. Het Lean and Green programma is er op gericht per deelnemend bedrijf in 5 jaar 20% aan CO2-uitstoot op specifieke trajecten te besparen. Nieuwe, efficiënte en toekomstbestendige mogelijkheden dienen zich aan als verladers distributievolumes bundelen, data en kennis delen, en gezamenlijk beschikbare vervoerscapaciteit benutten. Een  groep verladers kan dan een ‘modal shift’ maken. Bijvoorbeeld van weg naar spoor, shortsea of binnenvaart. Dit geeft een concurrentievoordeel: duurzamer, betrouwbaarder, flexibeler en vaak goedkoper transport.

Tot de regionale NewWays community behoren inmiddels 30 toonaangevende verladers die ervoor open staan om hun distributie collectief te verbeteren en vernieuwen. Met hulp van neutrale partijen – de NHTV, ondersteund door de ontwikkelingsmaatschappijen BOM, Midpoint Brabant en REWIN – bouwt NewWays deze community verder uit.

Overzicht van synchromodale diensten

De verladers SABIC en Samsung tekenden samen voor de eerste, geïmplementeerde NewWays business case. De supply chain managers van beide bedrijven troffen elkaar tijdens een workshop, georganiseerd in het kader van het project Multimodal Smart Match (de voorloper van NewWays). Het betekende het begin van een synchromodale samenwerking.

NewWays is volop bezig met het ontwikkelen van meer business cases zoals die van Samsung en SABIC, gericht op het matchen van stromen, het bundelen van vracht en beter benutten van Europese transportverbindingen. Voorop staat: duurzame distributie en voor verladers een perfecte beschikbaarheid van hun producten in de markt. Zo krijgen er onder andere nieuwe business cases vorm voor Spanje en Turkije.

 

 • Continentaal synchromodaal transport

  Samsung heeft verschillende fabrieken in Hongarije en Slowakije, van waaruit Europese distributiecentra in Brabant bevoorraad worden. SABIC heeft een fabriek in Bergen op Zoom. Toen de managers aan de praat raakten, kwamen zij tot de volgende ontdekking: SABIC bleek toeleverancier te zijn van Samsung in Hongarije. Containers werden van weerszijden over de weg vervoerd. High-level tekende zich de mogelijkheid af om de stromen te matchen en gezamenlijk alternatieve, milieuvriendelijke vervoersmodaliteiten in te zetten. Inmiddels worden de transportstromen meerdere malen per week per spoor vervoerd tussen Brabant en Hongarije/ Slowakije. Het gaat daarbij momenteel om zo’n 1.000 containers op jaarbasis. De besparing in kosten en op CO2-uitstoot door het vermijden van wegvervoer is significant.

  Aan deze mooie resultaten ging een gedegen voorbereiding vooraf. SABIC en Samsung brachten eerst, ondersteund vanuit NewWays, een business case in kaart. Hierbij keken  de verladers onder andere naar service levels, aanpassingen in transportplanning en  productieplanning, vertrouwelijkheid van informatie, aanpassingen in pallethoogtes, containertype en uiteraard kosten. Ook stemden ze uitgebreid af met de betrokken sales afdelingen. Vervolgens toetsten ze de operationele haalbaarheid van de plannen met een aantal logistieke dienstverleners.  De implementatie deden de twee bedrijven zelf. Intern bij zowel SABIC als Samsung geldt het project als een ‘game changer’: een new way of samenwerking.

   

300 ton CO2 bespaard

De verwachte totale besparing op CO2-uitstoot was ca. 300 ton in Nederland in 2015, en 1.300 ton in het buitenland. Dit komt mede door de gemiddelde lange transportafstand per synchromodaal vervoerde TEU.

Kennisvragen

 • 1. Wat is in de praktijk een goede aanpak om tot een succesvolle synchromodale pilot te komen?

  Antwoord: Verladers zelf zijn het vertrekpunt. In de praktijk werkt het als volgt: een paar of meer verladers vervullen een koplopersrol. Ze gaan om tafel rond een gemeenschappelijke Europese bestemming, met begeleiding vanuit NewWays. Er worden bundelkansen, samenwerkingsmogelijkheden en obstakels in kaart gebracht en oplossingen en compromissen aangedragen: de contouren voor een business case. Dit krijgt zijn beslag in een Corridor Design Document (CDD) met een beschrijving van de strategie, het einddoel en de resultaatdoelstellingen. Zo’n CDD is enerzijds een heldere en krachtige uitnodiging aan andere verladers om mee te doen. Anderzijds betrekt de koplopersgroep de logistieke sector erbij. Het is aan logistiek dienstverleners om op de CDD in te spelen. Op hun beurt
  kunnen zij een beroep doen op NewWays voor ondersteuning bij het schrijven van een Service Proposition Document (SPD). Vraag en aanbod komen dan op een gelijkwaardige manier bij elkaar, zonder de nadruk op kosten zoals bij traditioneel tenderen. De praktische toetsing van de business case tussen betrokken verladers en logistieke dienstverleners valt nadrukkelijk buiten de scope van NewWays. Hetzelfde geldt voor de verdere operationalisering; die nemen de bedrijven voor hun rekening.

   

 • 2. Hoe kan de transitie van intermodaal naar synchromodaal transport versneld worden?

  Antwoord: Binnen Lean and Green worden alle opgedane ervaringen en resultaten ingezet om de transitie naar synchromodaliteit te versnellen. Het projectteam acteert hierbij als zogenaamde ‘Trusted Third Party’, en is primair verladergedreven. Door middel van bijeenkomsten wordt het kennisniveau over en de mogelijkheden van synchromodaal transport onder de aandacht gebracht van verladers. Dit gebeurt in toenemende mate in samenwerking met regionale  overheden en initiatieven, waaronder ook NewWays. Hierbij wordt niet alleen informatie gedeeld, maar wordt er ook gebruikgemaakt van een afgeschermde ladingstromen database waarmee kansen voor bundeling en synchromodaal transport op een neutrale wijze in kaart worden gebracht. Daarnaast fungeert Lean and Green als onafhankelijke partij die verladers in contact brengt met dienstverleners. Tot slot brengt Lean and Green successen in beeld in animaties of video’s, zie www.lean-green.nl.

   

Lessons learned

Neutraliteit
 • Rol neutrale partij

  Een eerste belangrijke lesson learned was het belang van een neutrale partij. Uit verschillende onderzoeken en praktijkcases van Lean and Green blijkt dat betrokkenheid van een neutrale derde partij grote toegevoegde waarde biedt: op het vlak van voorlichting, matchmaking, business case berekening en juridische bescherming om kartelvorming tegen te gaan en zelfs in de operatie. Voor NewWays als neutrale regionale partij lijkt dit een hele natuurlijke rol, die door deelnemende verladers wordt geaccepteerd.

   

 • Samenwerkende partijen

  Een tweede lesson learned was de cruciale rol van verladers in het tot stand brengen van synchromodaal transport. Verladers zijn namelijk de eigenaars van de goederen, en hun rol is daarom cruciaal. Vele cases binnen Lean and Green Synchromodaal ondersteunen dat. Het begint al bij de manier waarop verladers hun transport inkopen. Vaak wordt bijvoorbeeld in tenders te weinig rekening gehouden met het inzetten van alternatieve modaliteiten. Door verladers bewust te maken van de mogelijkheden van synchromodaliteit, wordt de kans op succesvolle marktadoptie vergroot. Net als Lean and Green is NewWays primair verladergedreven.

 • Iedereen kan meedoen

  Een derde lessons learned is dat je je niet alleen moet richten op de grotere partijen, maar dat je ook kleine partners moet betrekken. Hoewel grote verladers met veel volume een belangrijke basis vormen van synchromodale stromen, zijn juist ook kleinere ladingstromen interessant om synchromodaliteit te kunnen bereiken. Vanuit een regionale invalshoek is het eenvoudiger om deze partijen te bereiken. NewWays speelt daar op in.