Lean & Green Off-Road

Door deze stromen van de weg te halen (Lean & Green OffRoad) ontstaat er op de weg ruimte om de groei van hoogwaardig wegvervoer mogelijk te maken, en de doorstroming en bereikbaarheid te bevorderen. Lean & Green Off-Road maakt onderdeel uit van het actieprogramma Lean & Green Europe, dat in Nederland mogelijk wordt gemaakt en […]

Lean & Green Off-Road: Joint Corridor Development for Availability, Scalability, Livability and Accessibility

Door deze stromen van de weg te halen (Lean & Green OffRoad) ontstaat er op de weg ruimte om de groei van hoogwaardig wegvervoer mogelijk te maken, en de doorstroming en bereikbaarheid te bevorderen.

Lean & Green Off-Road maakt onderdeel uit van het actieprogramma Lean & Green Europe, dat in Nederland mogelijk wordt gemaakt en uitgevoerd door de Topsector Logistiek en Connekt. Het doel van Lean & Green Off-Road is het op gang brengen van de dialoog tussen verladers en vervoerders, om daarmee logistieke corridors bloot te leggen en de mogelijkheden voor synchromodale vervoersoplossingen binnen deze corridors te verkennen en op gang te brengen. Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de WeConnekt-app voor corridors, en een juridische kader ten behoeve van het opzetten van een synchromodale samenwerking.

Lean & Green Off-Road bestaat uit drie fasen. (1) De fase: “discover corridor”; (2) De fase: “prototype corridor”; (3) De fase: “run corridor”. Voor elk van deze fasen gelden verschillende vrijheden en verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen. In de fase “discover corridor” is vrijheid en ongebondenheid van deelnemende verladers het uitgangspunt. Partijen moeten vrijuit kunnen brainstormen om de mogelijkheden van een synchromodale corridor te kunnen bespreken, en een kansrijke corridor te selecteren, zonder zich daarmee te committeren aan een daadwerkelijke samenwerking. De voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd in een disclaimer en in de spelregels behorend bij het project.

In de fase “prototype corridor” worden vervoerders uitgenodigd voor het overleg. Partijen die deze fase in willen gaan, spreken voorafgaand aan deze fase hun intentie uit om tot een samenwerking op de geselecteerde corridor te komen. Deze intentie wordt vastgelegd in een “letter of intent”.
In de (eventuele) derde fase “run corridor” wordt er daadwerkelijk tussen verladers en vervoerders samengewerkt. Partijen die deze fase in willen gaan sluiten een “corridorovereenkomst”. Daarin worden kaderafspraken vastgelegd die een daadwerkelijke synchromodale invulling van de corridor mogelijk maken.

Deelname aan Lean & Green Off-Road geschiedt altijd op vrijwillige basis, en elke deelnemer is vrij om deelname aan dit overleg te weigeren of op elk gewenst moment te staken. Eventuele aanbevelingen of adviezen voortkomende uit activiteiten met deelnemers zijn nooit méér dan aanbevelingen of adviezen: iedere deelnemer aan het overleg behoudt te allen tijde de vrijheid om in alle opzichten zijn eigen beleid te bepalen of besluiten te nemen. Eventuele tijdens het overleg gemaakte afspraken zijn niet bindend zolang deze niet in een schriftelijke overeenkomst tussen de deelnemende partijen zijn vastgelegd.

Deelname aan Lean & Green Off-Road is niet bedoeld om mededingingsbeperkend gedrag te faciliteren of stimuleren. In dit kader is het tussen partijen verboden om afspraken te maken, dan wel rechtstreeks informatie uit te wisselen over de volgende onderwerpen: (a) (inkoop)prijzen, onderdelen van kostprijzen en verkoopprijzen; (b) kortingen, inkoop- of verkoopvoorwaarden; marges, kosten, voorgenomen prijsbeleid of timing van prijswijzigingen; o promoties; (c) leveringsvoorwaarden; (d) gevoelige bijzonderheden over relaties met afnemers.

Voorafgaand aan vergaderingen dienen geen onderwerpen geagendeerd te worden waarvan vaststaat of vermoed kan worden dat de bespreking hiervan een mededingingsbeperkend karakter heeft of kan hebben. Zodra een deelnemer constateert dat de discussie in een vergadering tendeert naar een mededingingsrechtelijke inbreuk, zal de vergadering op dit punt worden stilgelegd totdat de mening van de jurist verbonden aan het actieprogramma Lean & Green Off-Road dienaangaande is verkregen. Alle projectbijeenkomsten dienen (beknopt) te worden genotuleerd.

Overzicht van synchromodale diensten

1500 ton CO2 bespaard