Seacon Logistics

Seacon Logistics is een grote logistiek dienstverlener die voor haar klanten in ca. 70 landen actief is. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Venlo en Duisburg, in Venlo staat het hoofdkantoor van het bedrijf.

Het SCT wordt vooral ingezet om het binnenvaart- en spoortransport goed te kunnen beheersen, en klanten hiermee een goede alternatieve optie in Europa te bieden.

In een logistieke keten moeten beslissingen genomen worden in onderlinge afhankelijkheid: elke keuze of verandering aan het begin heeft een effect in het vervolg. De markt vraagt om meer flexibiliteit en on-demand planning in transport, en dat maakt ketenregie belangrijker. Seacon Logistics heeft enkele jaren geleden een Synchromodale Control Tower (SCT) opgezet, dit in overleg met een paar grotere klanten in de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector. De  Synchromodale Control Tower is ontworpen en opgebouwd tijdens een pilot project in 2013, met ondersteuning van de Topsector Logistiek. Het algoritme voor toewijzing van de orders aan modaliteiten en het berekenen van de opties is inmiddels gereed en wordt toegepast. Het bedrijf biedt nu op basis van de opgebouwde ervaringen en diensten synchromodale diensten aan klanten aan, via spoor en binnenvaart naast wegvervoer. Eind 2016 is de inzet van synchromodaal transportdienst de pilot fase voorbij en onderdeel van de dagelijkse operatie geworden.

Het SCT wordt vooral ingezet om het binnenvaart- en spoortransport goed te kunnen beheersen, en klanten hiermee een goede alternatieve optie in Europa te bieden. Het belangrijkste is om een goede reistijdvoorspeller te hebben en tot ook te kunnen volgen. Hiervoor is goede data over de voortgang van het spoor- en binnenvaarttraject van groot belang, dit is in de praktijk een uitdaging.

Overzicht van synchromodale diensten

Seacon Logistics biedt eind 2016 synchromodale transportdiensten aan op continentale internationale trajecten door Europa, en op maritieme trajecten in Noordwest Europa, vaak tussen Venlo/Duisburg en de havens van Rotterdam en Antwerpen. In totaal gaat het om ruim 20.000 TEU op jaarbasis, en dit volume is elk jaar groeiende.

 • Continentaal synchromodaal transport

  Seacon heeft in het verleden getracht om van en naar Oost-Europa synchromodale diensten aan te bieden, waarbij spoor naast weg werd ingezet. Dit heeft in de praktijk nog niet tot grote successen geleid, voornamelijk vanwege de lage dieselprijs voor het wegvervoer en de grote onbalans in het wegvervoer. Seacon heeft veel tijd en energie gestoken in een spoortraject UK – Polen, maar uiteindelijk bleken er teveel struikelblokken voor een concurrerende dienst.  Synchromodale diensten van en naar Oost-Europa zijn nog steeds mogelijk, maar op dit moment economisch niet rendabel.

  Het meeste succesvolle Europese synchromodale traject van Seacon Logistics is momenteel Nederland – Spanje, en dan of met het spoor of over de weg door Frankrijk. Het merendeel van het vervoer gaat  spoor naar de Spaanse Oostkust. Startpunt voor spoor gebruik zijn dan Duisburg of Luxemburg, en eindbestemming is meestal Valencia. Ook op het traject naar Italie zet Seacon Logistics synchromodaal transport in.

 • Maritiem synchromodaal transport

  Seacon Logistics biedt ook synchromodaal transportdiensten aan tussen Venlo, Duisburg en de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het gebruik van synchromodaal transport is hier meer ingeburgerd, omdat er meer concurrerende modaliteiten naast elkaar ter beschikking zijn: weg, water en spoor. Ook werkt Seacon vaak al langere tijd voor de klanten. Het succes van maritiem synchromodaal transport is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van data, bijvoorbeeld van de autoriteiten, maar hierin zijn er de laatste jaren verbeteringen. Als informatie eerder te beschikbaar komt wordt het steeds gemakkelijker om sychromodaal transport te plannen.

3.400 ton CO2 bespaard

De verwachte totale besparing op CO2-uitstoot was ca. 3.400 ton in Nederland in 2015, en 4.350 ton in het buitenland. Dit komt mede door de gemiddelde lange transportafstand per synchromodaal vervoerde TEU.

Kennisvragen

 • Hoe kan up-to-date informatie over Europese terminals en transportnetwerken betrouwbaar verzameld en verwerkt worden, zodat dit resulteert in een optimale synchromodale dienstverlening?

  Seacon besteedt veel aandacht aan het verzamelen van de juiste data, zodat de business rules die de Synchromodale Control Tower (SCT) hanteert voor het maken van de planning ook optimale resultaten oplevert. Wel heeft Seacon Logistics in de afgelopen jaren geleerd  dat de SCT niet te complex moet worden ingericht, omdat het andere teveel tijd kost om alle data voor synchromodale dienstverlening up to date te houden. De SCT richt zich nu  vooral op het plannen en volgen van synchromodale diensten. Zo is het makkelijker voor de planners om de beste synchromodale alternatieven te vinden voor transportorders. De kwaliteit van de synchromodale planning is dus afhankelijk van de basisinput waarmee de dienstverlener werkt.

 • Bij de ontwikkeling van de synchromodale control tower is verder uitgegaan van de transportverbindingen tussen knooppunten (‘legs’) en niet van de herkomst-bestemmingsrelaties van logistieke diensten (‘lanes’). Waarom wordt er uitgegaan van synchromodale transportdiensten op specifieke kortere ‘legs’ en niet op langere ‘lanes’?

  In de afgelopen jaren bleek dat denken en plannen vanuit ‘legs’ mogelijkheden biedt om verschillende knooppunten binnen een ‘lane’ te gebruiken voor de overslag naar een andere modaliteit, en meer kansen voor synchromodale dienstverlening mee te wegen. Denken vanuit de ‘legs’ in plaats van uit ‘lanes’ is voor Seacon cruciaal om meer mogelijkheden in de  synchromodaal planning te hebben.

Lessons learned

Simulaties
 • Verladers overtuigen

  Om verladers te overtuigen om a-modaal te boeken is het van belang om met simulaties te werken. Seacon Logistics had de afgelopen jaren de uitdaging om verladers en andere klanten te overtuigen om ook naar andere transport modaliteiten te kijken en a-modaal te boeken, terwijl er in de pers regelmatig voorbeelden zijn van minder goed functionerende weg-, binnenvaart- en spoordiensten. Seacon heeft uit haar ervaringen geleerd dat het belangrijk is om met simulaties te werken. De (potentiële) synchromodale verlader levert dan zijn orders voor een tijdsperiode aan bij Seacon, en de simulatie laat dan zien hoe deze synchromodaal afgehandeld zou kunnen worden, en welke voordelen dit kan opleveren. Hiermee kunnen verladers overtuigd worden om daadwerkelijk synchromodale diensten af te nemen.

 • Continue monitoring

  Een tweede belangrijke lesson learned is de grote invloed van de prestatie van de verschillende terminal- en transportoperators op de door Seacon aangeboden synchromodale dienst. Om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen worden de prestaties van de Europese terminals op verschillende gebieden, zoals het naleven van afspraken over aankomsten, afhandeling en beschikbare capaciteit, nu bijgehouden. Seacon kan zo die terminals en transportoperators selecteren die op basis van het ‘track record’ uit het verleden het beste presteren. Zo wordt de kans op een succesvolle synchromodale transportdienst het grootst.